Татар теленнн егэ сочинение

Татар теленнн егэ сочинение

Для скачивания материала заполните поле ниже и нажмите скачать.

Сколько будет 2 + 1?

Татар егэ теленнн теленнн теленнн сочинение татар н с зл рне д рес язылышы. Мондый зг решл егэ, сочинение татар егэ нн рг сочинение татар к, татар теле д ресл рен д читл теп тми. Биремн рне эчт леге, шулай ук аларны башкару вакыты укучыны татар телен ни р вешле ана теле яки д л т теле буларак йр н ен карап билгел н. Шулай ук имтихан тапшыручы укытучыларга да файдасы тияр дип уйлыйм.

Антонимны тап: аз - к п, кер - чыга, яхшы-начар, биек-т б н к. Килешне билгел : басуны, урманга, доктор, абыйны, м кт пт, атта. Килешне билгел : к елг, кайлардан, китап, т р з не, скрипкада, б лм не.

Тестта бирелг н контроль б ял материаллары укучыларны лексик, грамматик, стилистик, орфографик кагыйд л рне м пунктуация нормаларын бел м ачыклауга юн лдерелг н. Со гы елларда, уку-укыту системасына я алыклар кертел с б пле, укучылар м укытучы алдына куелган тал пл р зг рде, голова бурычлар куела башлады. Синонимны тап: й -йорт, йомырка - к к й, сау бул-хуш, кыр-басу. Антонимны тап: к ньяк - т ньяк, сулъяк - у ъяк, кыю-куркак, салкын- ылы. Антонимны тап: ылы - салкын, й - кыш, матур-ямьсез, сай-тир н.

Синонимны тап: Матур - ямьле, песи - м че, акыллы-у ган, к ч-ку т. Антонимны тап: т ньяк - к ньяк, у ъяк - сулъяк, и ел-авыр, килде-китте. Бу тест Нигъматуллин д реслеген нигезл неп 8 нче сыйныф укучыларыны ясалган. Антонимны тап: кечкен - зур, яшь - карт, юмарт-саран, крен-тиз 5.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *